• Nowy 2
 • Nowy 3
 • Nowy 05
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Slide 14

Dzień dobry WSZYSTKIM
Dzisiaj otrzymaliśmy z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP 100% potwierdzernie informacji dotyczącej realizacji BONU PIERWSZAKA - TORNISTRY szkolne z wyposażeniem - dla PIERWSZOKLASISTÓW /2021-2022/ z ZAOLZIA.
Co wszystko będzie w tornistrze... narazie nie wiemy - wiemy, że tornistry będą !!

Szanowni Rodzice,

W poniedziałek 12.4.2021 dzieci przychodzą do szkoły o godzinie 7:30. Wszyscy się przebierają w szatni i idą do swojej klasy (w maseczkach). Tam czekają na polecenia udzielanych od wychowawcy. W szkole będzie obecny lekarz oraz asystent z firmy Star-Dent s.r.o., który przeprowadzi z dziećmi testowanie. Po wynikach testu nauka będzie przebiegała normalnie według rozkładu, który poda wychowawca. W poniedziałek dzieci będą miały jedną lekcję z panią psycholog szkoły Ewą Liberda, żeby pomóc uczniom lepiej się zaklimatyzować w kolektywie, w szkole, w nauce po cowidowej przerwie. Po lekcjach idą dzieci na obiad w określonym z góry czasie (będzie ustalony). Po obiedzie idą po klasach do świetlicy szkolnej (3 klasy – 3 świetlice). We wtorek i środę będzie przebiegała nauka według rozkładu. Czwartek ponowne testowanie i nauka, a piątek normalnie nauka.

Świetlica poranna będzie czynna od wtorku do piątku (6:30 – 7:30).

MUDr Lucyna Škňouřil przeprowadziła szkolenie grona pedagogicznego dotyczącego testowania uczniów. Nauczyciele wzięli również udział w szkoleniu z panią psycholog na temat powrotu dzieci do szkoły. Uczuliła pedagogów, na co zwracać uwagę w procesie dydaktyczno-wychowawczym po powrocie uczniów do szkoły.

Co będzie się działo w wypadku, kiedy test będzie pozytywny:

 • Przeprowadzimy test ponownie – o ile i ten będzie pozytywny:
 • Dzwonimy rodzicom i za ich zgodą firma przeprowadzi PCR test, który jest dokładniejszy.
 • Więcej informacji podaję niżej.

O ile są jeszcze zapytania to proszę dzwonić na tel: 723 166 492.

Z poważaniem Bogdan Sikora

 

Przesyłam jeszcze informacje z ministerstwa:


Testování stanovených skupin dětí, žáků, studentů a zaměstnanců škol a školských zařízení bude probíhat s dubnovým návratem k prezenční výuce na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které níže uvedeným informacím dodává právní závaznost. U skupin dětí, žáků a studentů určených mimořádným opatřením bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování. Testování se netýká prezenčně vzdělávaných dětí, žáků a studentů navštěvujících školu nebo školské zařízení za účelem individuální konzultace nebo individuální prezenční výuky (např. v ZUŠ).
§

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při vzdělávání, ledaže se výše uvedené kategorie dětí, žáků a studentů, kterých se testování týká, podrobí preventivnímu testování ve školách s negativním výsledkem. Dětem, žákům a studentům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání dle zákona1, ale je vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin on-line, dílčí individuální podpora v rámci pedagogické intervence, využití individuální konzultace atp.
 • Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit dítě, žák, student nebo zaměstnanec školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
 • Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
 • V případě testování dětí v předškolním vzdělávání, žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ a žáků škol a tříd
  zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). V takovém případě je nutné uzpůsobit počet osob v testovacím prostoru tak, aby byly dodrženy rozestupy (viz níže “Příprava“). Pro zákonného zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy (resp. jedná se o důvod k umožnění vstupu do školy).
 • Dále v ostatních individuálních případech, kdy testovaný žák či student není schopen provést test sám (např. z důvodů fyzických či jiných indispozic), je také možná asistence třetí osoby. V takovém případě proběhne testování ve vyhrazených prostorách školy tak, aby nedošlo k rizikovému kontaktu této asistující osoby s ostatními dětmi, žáky či studenty.
 • Testovací sady budou dodány do škol podle počtu dětí, žáků a studentů a dalších osob s povinností
  testování.
 • Škola poskytne sady školní družině (případně i školnímu klubu), výchovnému a ubytovacímu zařízení, pokud bude žák a student testován v tomto zařízení (k tomu viz dále).
 • Škola zajistí distribuci příslušného počtu testovacích sad na odloučená pracoviště a pracoviště
  zaměstnavatele.
 • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
 • Testování se neprovádí u zaměstnanců, kteří jsou zároveň zaměstnanci jiné školy či školského zařízení a předloží potvrzení o negativním výsledku testu vystavené touto školou či školským zařízením. Toto potvrzení o negativním výsledku preventivního testu (ať již antigenního nebo PCR) nesmí být starší 48 hod.
 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
 • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.
 • Zaměstnavatel neotestovanému zaměstnanci nemůže umožnit vstup na pracoviště, resp. nemůže mu umožnit, aby ve škole zůstal. Zaměstnavatel se se zaměstnancem může dohodnout na výkonu práce z domova, čerpání dovolené či na poskytnutí neplaceného volna. Nedojde-li k dohodě, Ministerstvo práce a sociálních věcí  se kloní k závěru, že půjde o jinou důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance podle§199 odst. 1 zákoníku práce, za kterou zaměstnanci nepřísluší náhrada mzdy/platu (zaměstnavatel může náhradu poskytnout pouze na základě vlastního uvážení nad rámec zákona). Je však třeba upozornit, že zaměstnanci hrozí finanční sankce podle zákona č. 94/2021 Sb. (pandemický zákon).

Vyhodnocení testu:

 • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše. Dítěti/žákovi/studentovi je umožněna účast na prezenční výuce (pokud není rozhodnuto jinak - viz “Výsledky a následní kroky“).
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a je poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, je-li žák či student zletilý nebo má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu. Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout.
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.

Nakládání s odpadem z testování:
Ze stanoviska Ministerstva životního prostředí vyplývá:

 • Bezprostředně po dokončení testování v daném dni určená osoba zaváže odpadkový pytel, zvenku pytel ošetří dezinfekcí v rozprašovači a pytel odnese na určené místo. Použité testovací sady nejsou nebezpečným odpadem vyžadujícím speciální likvidaci. Odpadkové pytle s použitými testovacími sadami, případně ochrannými pomůckami se ukládají do nádob určených na komunální odpad.
 • Při nakládaní s odpady pověřenou osobou je vhodné, stejně jako v jiných případech, používat rukavice, dbát na zvýšenou hygienu a dezinfekci rukou.
 • Odpadkové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm, jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit. Tenčí plastový pytel by pak měl být vložen do druhého pytle a zavázán. Povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až po ošetření dán do běžného kontejneru na směsný komunální odpad.
 • V příloze k tomuto manuálu je přiloženo grafické znázornění postupu v případě pozitivně testovaného žáka.
 • V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační místnosti (pozitivně testovaný je vždy izolován od negativně testovaných).
 • V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny děti, žáky a studenty, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování (vč. školní družiny) v některý z předchozích 2 dnů (i v těchto případech bude pozitivně testovaný izolovaný zvlášť od negativně testovaných).
 • Nezletilý žák/dítě – škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak dítě/žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.
 • Prostor izolace musí být dobře udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem. Je ideální, pokud je tento prostor vybavený umyvadlem na mytí rukou s přívodem tekoucí teplé a studené pitné vody, včetně vybavení mýdlem v dávkovači, zásobníkem na jednorázové ručníky a dezinfekcí na ruce. Prostor nesmí být průchozí do jiné využívané místnosti, která je mimo izolační režim. Pro účely izolace by měla být vytipovaná a označená samostatná toaleta, která se nachází v blízkosti izolační místnosti, a ta nemá být v době využití izolace používána dalšími osobami.
 • Zletilý žák či student – je poučen o nutných opatřeních během návratu domů a bez zbytečného odkladu opouští školu/školské zařízení nebo místo výkonu praktické výuky/odborné praxe;

Pro praktickou výuku mimo školu:

 • Škola zajistí, že zaměstnavatel u žáků/studentů v praktické výuce/odborné praxi (mimo školu) předá škole informace o pozitivním testu bezprostředně po zjištění této skutečnosti, spolu s informacemi o jeho kontaktech při výuce v předešlých 2 dnech s dalšími žáky nebo studenty dané školy.
 • V případě nezletilých žáků v praktické výuce mimo prostory školy, zajistí škola souhlas zákonného zástupce se samostatným opuštěním pracoviště v případě pozitivního testu předem.

Pro zaměstnance:

 • Pozitivní test zaměstnance – bez zbytečného odkladu opustí školu/školské zařízení;
 • V případě pozitivního dítěte, žáka nebo studenta se povinná izolace kontaktů nevztahuje na zaměstnance školy (pokud byla dodržována režimová a hygienická opatření nebo místně příslušná krajská hygienická stanice nebo Hygienická stanice hlavního města Prahy, dále jen „KHS“, nerozhodne jinak).
 • V případě, že je pozitivně testovaný pedagogický pracovník školy, vztahují se pravidla izolace skupin na všechny děti, žáky, studenty, které daný pedagog vyučoval v posledních 2 dnech

Konfirmace a návrat:

 • Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu (v případě RT-PCR testů se již další konfirmace neprovádí): Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení (viz příloha) o tom, že byl pozitivně testován. Daný žák, student, nebo jeho zákonný zástupce, zaměstnanec školy je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
 • Dítě, žák, student či zaměstnanec s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.
 • Dítěti, žákovi nebo studentovi, který byl v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR testu) v jedné třídě nebo skupině s dítětem, žákem nebo studentem, který má pozitivní výsledek testu se neumožňuje osobní přítomnost ve škole nebo školském zařízení po dobu do zjištění výsledkukonfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte, žáka nebo studenta s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu.
 • V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek danému škole/ školskému zařízení, které dále informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.
 • V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce dítěte nebo žáka, žák nebo student je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam dětí, žáků nebo studentů, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným dítětem, žákem, studentem nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice nařídí dětem, žákům a studentům ze seznamu podle věty první karanténu a dále postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.
 • Pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí, žáků nebo studentů alespoň jedné skupiny/třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. Viz § 184a odst. 1 školského zákona.
 • V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným dětem, žákům či studentůmvzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Doporučuje se, pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat ve škole nepřítomným dětem, žákům či studentům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Žáci a studenti se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky.
 • Sponsor 1
 • Sponsor 2
 • Sponsor 3
 • Sponsor 4
 • Sponsor 5
 • Sponsor 6
 • Toni mosty