• Nowy 2
 • Nowy 3
 • Nowy 05
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Slide 14

Szkoła Podstawowa i Przedszkole S. Hadyny z Polskim Językiem Nauczania w Bystrzycy 366


REGULAMIN SZKOLNY


 

Zgodnie z § 30 Ustawy Szkolnej nr 561/2004 Sb. o procesie dydaktyczno-wychowawczym w przedszkolach, szkołach podstawowych, średnich i innych (Ustawa Szkolna) wydaję po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną następujący

REGULAMIN  SZKOLNY

określający obowiązki i prawa wszystkich pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, uczniów i ich rodziców.

Wstęp

Głównym celem dydaktyczno-wychowawczym szkoły jest wspomaganie uczniów w rozwoju ich osobowości, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz przygotowanie do udziału w życiu społecznym i obywatelskim.

Podstawy organizacyjne szkoły

Podstawowymi formami organizacyjnymi szkoły są:
1. obowiązkowe zajęcia lekcyjne zgodnie z planem nauczania
2. zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne

Organizacja szkoły

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
2. Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut, w tym jedna 20 minut (po 2. lekcji) i jedna 5 minut (po 7. lekcji), przerwa obiadowa 30 minut (po przerwie obiadowej są lekcje wychowania fizycznego, zajęć praktycznych, informatyki i jedna lekcja historii).
3. Czas trwania lekcji:

lekcja 1. 7.55-8.40
lekcja 2. 8.50-9.35
lekcja 3. 9.55-10.40
lekcja 4. 10.50-11.35
lekcja 5. 11.45-12.30
lekcja 6. 12.40-13.25
lekcja 7. 13.55-14.40
lekcja 8. 14.45-15.30

Prawa ucznia

Zgodnie z § 21 Ustawy Szkolnej nr 561/2004 Sb. mają uczniowie i ich opiekunowie prawni następujące prawa:

1. zdobywanie rzetelnej wiedzy i innych świadczeń szkoły
2. informacje na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania
3. znajomość wewnątrzszkolnego systemu oceniania
4. opieka wychowawcza i warunki pobytu w szkole zapewniające bezpieczeństwo oraz ochrona przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej
5. ochrona poszanowania jego godności
6. życzliwe traktowanie w procesie dydaktycznym
7. swoboda wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza tym dobra innych
8. indywidualny tok kształcenia zgodnie z przepisami
9. rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów
10. znajomość programów nauczania
11. sprawiedliwa, obiektywna i jawna ocena oraz ustalone sposoby kontroli postępów w nauce
12. korzystanie z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych pod nadzorem
pedagoga
13. wpływ na życie szkoły przez działalność samorządu uczniowskiego

Obowiązki ucznia

Uczęszczanie do szkoły
1.    Uczeń uczęszcza do szkoły regularnie i kieruje się rozkładem lekcji. Bierze udział w zajęciach obowiązkowych. Obowiązujące są dla ucznia również zajęcia pozalekcyjne, które wybierze za zgodą rodziców.
2.    Nauka w szkole rozpoczyna się o godz. 7.55. Uczniowie przychodzą do szkoły od godziny 7.00 (lekcja zerowa) do 7.45 w budynku głównym 366, a w budynku przy drodze 288 od godz. 7.30. Po przyjściu do szkoły w budynku 366 przechodzą do szatni, (wejściem „brudnym“, drzwiami zaraz przy wejściu głównym), przebierają się, zmieniają obuwie i udają się do klasy wyjściem „czystym“ przez piwnicę. Wychodząc ze szkoły, wchodzą do szatni wejściem „czystym“.
3.    Uczeń nie spaźnia się na lekcje. Nieobecność ucznia w szkole może być usprawiedliwiona tylko z powodu choroby albo ważnych spraw rodzinnych. W razie nieobecności ucznia w szkole rodzice drogą elektroniczną wysyłają usprawiedliwienie wychowawcy klasy.
4.    Rodzice usprawiedliwiają nieobecność ucznia w szkole najpóźniej w trzecim dniu nieobecności (telefonicznie, elektronicznie) wychowawcy klasy.
W razie nieścisłości wychowawca może zażądać usprawiedliwienia od lekarza.
5.    Jeżeli chodzi o nieobecność (kilka dni), o której rodzice wiedzą z wyprzedzeniem, są zobowiązani do pisemnego usprawiedliwienia ucznia przed jego nieobecnością w szkole. Z jednej lekcji zwalnia uczący, z jednego dnia wychowawca klasy, z więcej dni tylko dyrektor szkoły. Pisemną prośbę o takie zwolnienie rodzice składają w dyrekcj z  wyprzedzeniem. Wszelkie zwolnienia z lekcji załatwiają rodzice, na pisemnym zwolnieniu jest data i podpis rodzica.     
6.    Jeżeli uczeń nie może ćwiczyć na lekcji wychowania fizycznego, rodzic zwalnia (telefonicznie, elektronicznie) ucznia z zajęć z jedniodniowym wyprzedzeniem. Ucznia takie zwolnienie nie upoważnia do odchodzenia do domu.                                                                                                                                                                                        
7.    Na wizyty u lekarza uczeń umawia się na czas wolny od nauki, tylko w ważnych wypadkach odwiedza lekarza w czasie nauki.
8.    W wypadku nieusprawiedliwionych lekcji szkoła będzie się kierować Ustawą RC.
9.    Na lekcjach uczniowie mają obowiązek posługiwać się językiem literackim, uczeń w pełni wykorzystuje czas przeznaczony na naukę, rzetelnie pracuje nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności, systematycznie przygotowuje się do zajęć szkolnych.

Zachowanie ucznia

1.    Na terenie szkoły obowiązuje pozdrawianie. Uczeń pozdrawia nie tylko nauczycieli i pracowników szkoły, lecz także wszystkich dorosłych, którzy zawitają do szkoły.
2.    W szkole i poza szkołą obowiązują zasady grzeczności. Uczeń odnosi się z szacunkiem do osób starszych.
3.    W czasie przechodzenia do innej klasy, klasopracowni, sali gimnastycznej, boiska szkolnego kieruje się wskazówkami nauczyciela. Do tych pomieszczeń nie wchodzi bez zezwolenia nauczyciela.
4.    W budynkach szkolnych obowiązuje zmiana obuwia. Uczniowie 1. stopnia muszą nosić pełne obuwie zmienne.
5.    W czasie przerw uczeń porusza się swobodnie po budynkach szkolnych z wyjątkiem szatni.
6.    W czasie drugiej przerwy i przerwy obiadowej wolno mu przebywać na podwórzu szkolnym po uprzednim umówieniu się z nauczycielem dyżurującym. W szatni przebywać nie wolno.
7.    W czasie nauki uczeń nie opuszcza samowolnie terenu szkoły.
8.    Po skończonej nauce każdy uczeń postara się, żeby w klasie był porządek, dyżurni dopilnują jego dotrzymania i zamykają okna. Nauczyciel odprowadza uczniów do szatni i wszyscy uczniowie opuszczają budynek szkolny. Obuwie zmienne zostawiają w szkolnej szatni.
9.    Szatnie w czasie nauki i przerw są zamknięte. Uczeń nie zostawia w nich pieniędzy ani żadnych cennych przedmiotów. Wartościowych rzeczy (tablety, laptopy itp.) w ogóle nie przynosi do szkoły. Jeśli koniecznie musi mieć przy sobie większą sumę pieniędzy, oddaje ją do przechowania przed lekcjami wychowawcy klasy lub w dyrekcji.
10.     Obowiązkiem ucznia jest przynoszenie do szkoły podręczników, zeszytów i przyborów szkolnych. Wszystkie zapomnienia zgłasza uczeń na początku lekcji.
11.     Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej otrzymują od kierowniczki kuchni na początku rozpoczęcia nauki w naszej szkole czip, który po ukończeniu nauki w szkole jej oddają. W terminie wyznaczonym przez kierowniczkę rodzice ucznia płacą za obiady przelewem. Bez czipu uczeń nie otrzyma obiadu. Teczkę układa do półki przed stołówką. Ze stołówki szkolnej nie wynosi jedzenia i nie zaśmieca jego resztkami okolicy szkoły (banany, pomarańcze itd.). W bufecie siada do stolików tylko przy konsumpcji. Fotele w westibulu są przeznaczone dla gości, dlatego z nich nie korzysta.
12.     Uczniowie przyjeżdżający do szkoły na rowerach ustawiają je przed głównym budynkiem w wyznaczonym miejscu i zamykają je.
13.     Palenie papierosów, picie alkoholu, używanie i rozprowadzanie narkotyków jest surowo zabronione. Dotyczy to również jakiegokolwiek przejawu przemocy.
14.     Uczeń chodzi do szkoły czysto i schludnie ubrany, wystrzega się ekstrawagancji w ubiorze i fryzurze. W wypadku uczestnictwa w akcji kulturalnej przychodzi odpowiednio ubrany.
15.     Uczeń jest tolerancyjny wobec innych ras i narodowości.
16. Uczeń jest zobowiązany do mówienia prawdy. Okłamywanie i krętactwo będzie karane naganą i obniżonym stopniem z zachowania.
17. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz handlowania, sprzedawania i kupowania jakichkolwiek rzeczy oraz gier hazardowych.
18. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz manipulowania z ogniem (zapałki, zapalniczki, petardy itp.).
19. Bez pozwolenia nauczyciela uczniom nie wolno korzystać z urządzeń elektrycznych ani manipulować z nimi.
20. Uczniowie posiadający w szkole telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne odpowiadają za nie osobiście. Szkoła nie odpowiada za ich ewentualną kradzież, zgubę lub zniszczenie. Uczniom nie wolno korzystać    od 7:45 do zakończenia zajęć w szkole (kółka, przedmioty nadobowiązkowe) z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych (tabletów, iPadów itp.). W tym czasie obowiązuje wyłączenie tych urządzeń i przechowywanie ich w tornistrach.
21. W szkole obowiązuje całkowity zakaz robienia zdjęć, filmowania (aparatami fotograficznymi, telefonami komórkowymi, kamerami) bez pozwolenia nauczyciela. Zakazuje się również nagrywania głosu. Rozpowszechnianie i oglądanie zdjęć i filmów pornograficznych na telefonech komórkowych i innych urządzeniach jest surowo wzbronione. W razie wykroczenia przeciwko temu punktowi regulaminu szkolnego uczniowi będzie obniżony stopień z zachowania.
22. W wypadku zguby jakiejkolwiek rzeczy uczeń jest zobowiązany natychmiast zgłosić to wychowawcy klasy lub innemu nauczycielowi, nie uwzględnia się zgłoszeń z kilkudniowym opóźnieniem. Przedtem uczeń sam poszuka dokładnie tej rzeczy.      
23. Uczniowie kierują się regulaminem wewnętrznym klasopracowni, świetlicy szkolnej, boiska, sal gimnastycznych, stołówki i innych.
24. Uczniów obowiązuje zakaz otwierania okien w klasach w czasie przerw lekcyjnych, przed lekcjami i po lekcjach, klasy wietrzymy tylko pod nadzorem nauczyciela. Obowiązuje zakaz wychylania się z okien i siedzenia na parapetach.
25. Żaluzje w oknach klasowych spuszczamy tylko w czasie, kiedy słońce świeci bezpośrednio do okien.
26. W czasie prac kontrolnych, sprawdzianów i dyktand jest zakazane odpisywanie od kolegów i korzystanie z niedozwolonych pomocy. W czasie ustnego egzaminowania nie wolno podpowiadać.
27. Zakazuje się grania, rzucania, kopania piłkami, gąbkami, piłkami z papieru itp. w klasach, na korytarzach i w szatniach.
28. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz plucia.
29. Uczeń na lekcji nie żuje gumy do żucia, poza lekcjami nie odrzuca zużytej gumy na ziemię i nie nalepia jej na meble.

Obowiązki dyżuru uczniowskiego w klasie

Dba o czystość i porządek w klasie.
- po każdej lekcji ściera tablicę
- dba o to, by na lekcji była zawsze kreda
- podczas przerw wietrzy klasę pod nadzorem dyżurującego nauczyciela
- na początku lekcji zgłasza nieobecnych uczniów uczącemu
- zgłasza nieobecność nauczyciela w klasie wicedyrektorowi lub dyrektorowi (10 min. po dzwonku)
- po zakończeniu nauki jest odpowiedzialny za porządek w klasie, podniesienie krzeseł i zamykanie okien
 
Korzystanie z podręczników, pomocy szkolnych i z majątku szkolnego

1. Uczeń korzysta zgodnie z przeznaczeniem z pomocy naukowych i sprzętu znajdujących się na terenie szkoły.
2. Szanuje podręczniki i przybory szkolne oraz cały majątek szkolny. Każde zniszczenie czy uszkodzenie zgłasza wychowawcy lub innemu nauczycielowi, ponosząc koszta naprawy czy remontu.
3. Uczeń nie zakłada obuwia zmiennego z czarną gumową podeszwą, która zostawia ślady na podłodze.
4. W razie zguby podręczników, pomocy szkolnych jest zobowiązany zgłosić o tym wychowawcy albo nauczycielowi.

Dotrzymywanie zasad bezpieczeństwa, higieny i inne postanowienia

1.    Na terenie budynków szkolnych uczeń nie biega, nie krzyczy i dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, jak również o bezpieczeńswo i zdrowie swych kolegów.
2.    W szkole nie wychyla się z okien, nie siada na parapecie i na kaloryferach, nie wyrzuca niczego przez otwarte okna, nie wykrzykuje na przechodniów.
3.    Każdy wypadek (wszelkie obrażenia, zranienia, uszkodzenia ciała) na terenie szkoły powinien uczeń zgłosić nauczycielowi na danej lekcji, wychowawcy klasy albo podczas przerwy dyżurującemu nauczycielowi.
4.    Dba o higienę osobistą, estetyczne ubieranie się oraz o czysty mundurek gimnastyczny.
5.    Z boiska szkolnego po zajęciach lekcyjnych uczniowie korzystają tylko za zgodą rodziców i na własną odpowiedzialność.
6.    Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz manipulowania z ogniem (zapałki, zapalniczki, petardy itp.)
7.    Bez pozwolenia nauczyciela uczniom nie wolno korzystać z urządzeń elektrycznych.
8.    Nie przynosi do szkoły przedmiotów, które są niebezpieczne i zagrażają zdrowiu.
9.    W wypadku pojawienia się wszawicy u dziecka dziecko zostaje w domu. Usunięcie wszy jest obowiązkiem rodziców. Jeżeli u dziecka powtarza się problem z wszawicą, szkoła może o problemie poinformować urząd socjalny.

Regulamin Szkolny jest dokumentem urzędowym zatwierdzonym na Radzie Pedagogicznej i przez Radę Szkoły i obowiązuje wszystkich uczniów. Wszelkie wykroczenia przeciwko Regulaminowi Szkolnemu będą karane.

Kryteria oceny zachowania i postępów ucznia

a) Ocena zachowania

Zachowanie uczniów ocenia się według następującej skali ocen:
1 – bardzo dobre
2 – zadowalające
3 – niezadowalające

Kryteria oceny zachowania:

bardzo dobre
•    w zakresie kultury osobistej ma nienaganne zachowanie
•    w zakresie stosunku do obowiązków szkolnych w miarę swoich możliwości w sposób nienaganny wywiązuje się z zadań związanych z nauką wszystkich przedmiotów, zawsze wykonuje polecenia nauczycieli, bierze udział w życiu klasy i szkoły
•    wszystkie opuszczone godziny lekcyjne ma usprawiedliwione, a spóźnienia zdarzają się sporadycznie

zadawalające
•    w zakresie kultury osobistej prezentuje niektóre z następujących zachowań: agresja słowna, agresja fizyczna, kłamanie, bezczelność, brak szacunku dla nauczycieli i uczniów, brak poszanowania do cudzego i wspólnego mienia, używanie tytoniu, alkoholu lub narkotyków, brak poczucia winy i skruchy – jego czyn lub zachowanie nosi cechy wykroczenia
•    w zakresie stosunku do obowiązków szkolnych nie wypełnia obowiązków uczniowskich, lekceważąco traktuje naukę, regularnie spaźnia się na lekcje, wagaruje, prezentuje inne negatywne zachowania
•    opuścił bez usprawiedliwienia jeden dzień nauki w szkole lub wybiórczo ponad 7 lekcji

niezadawalające
•    w zakresie kultury osobistej regularnie prezentuje niektóre z następujących zachowań: agresja słowna, agresja fizyczna, kłamanie, bezczelność, brak szacunku dla nauczycieli i uczniów, brak poszanowania do cudzego i wspólnego mienia, używanie tytoniu, alkoholu lub narkotyków - jego czyn lub zachowanie nosi cechy przestępstwa
•    w zakresie stosunku do obowiązków szkolnych regularnie nie wypełnia obowiązków uczniowskich, wagaruje, prezentuje inne negatywne zachowania
•    opuścił bez usprawiedliwienia jeden tydzień nauki w szkole lub wybiórczo ponad 30 lekcji

b) Ocena postępów w nauce

1.    Ocenianie jest procesem zbierania informacji o postępach ucznia z wykorzystaniem różnorodnych sposobów i metod. Ma na celu poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie. Ma uczniom pomóc w planowaniu ich rozwoju. Jest to proces systematyczny.
2.    Ocena jest narzędziem, przy pomocy którego możliwe jest podnoszenie poziomu wiedzy poprzez właściwe i konsekwentne ocenianie tej wiedzy i umiejętności. Ocena uwzględnia wkład pracy ucznia, przede wszystkim takich przedmiotów jak wychowanie fizyczne, plastyczne, muzyczne, zajęcia praktyczne, gdzie należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
3.    Ocena uzależniona jest od możliwości intelektualnych ucznia, uczeń oceniany jest za to, co wie, a nie za to, czego nie potrafi. Ocena powinna bowiem motywować ucznia do dalszej pracy. Opiera się na wymaganiach programowych. Ważnym elementem oceniania jest samoocena.
4.    Oceny są jawne zarówno dla uczniów, jak i rodziców (opiekunów prawnych). Są wpisywane do elektronicznego dzienniczka ucznia. Uczniowie znają kryteria oceniania.

Formy oceny uczniów

prace pisemne – sprawdziany, testy, prace kontrolne, kartkówki, projekty, wypowiedzi ustne, ćwiczenia praktyczne, obserwacje ucznia w różnych sytuacjach, prezentacje utworów i wytworów.
Egzaminowanie odbywa się przed kolektywem klasowym, niedopuszczalne jest egzaminowanie w gabinetach z wyjątkiem uczniów, którym poleca to psycholog.
Po egzaminie ustnym nauczyciel od razu stawia ocenę i informuje o niej ucznia.
Pisemne prace kontrolne należy rozplanować na cały rok szkolny tak, aby nie doszło do ich nagromadzenia przed klasyfikacją półroczną i końcową.
O terminie egzaminu pisemnego, który trwa ponad 25 minut informuje uczący z wyprzedzeniem.  W jednym dniu uczniowie mogą pisać najwyżej jeden sprawdzian tego typu.
Przy stawianiu oceny na końcu półrocza ocenia się jakość pracy i wyniki w nauce. Ocena NIE JEST PRZECIĘTNĄ uzyskanych ocen za dany okres. Wszystkie oceny należy zapisywać do elektronicznego dzienniczka ucznia.
Pod koniec okresu klasyfikacyjnego przed obradami Rady Pedagogicznej wpiszą nauczyciele oceny cyfrą do arkusza klasyfikacyjnego i przygotują ewentualne propozycje egzaminu poprawkowego.
O wynikach klasyfikacji wychowawca klasy informuje rodziców na zebraniach klasowych indywidualnie po pierwszym kwartale i trzecim kwartale roku szkolnego.
Obiektywność oceny pracy uczniów jest sprawdzana za pomocą testów autoewaluacyjnych i porównawczych (ČŠI, SCIO). Uczniowie mogą również korzystać z programów softwarowych, które wykazują poziom osiągniętych przez nich wiadomości, umiejętności i osiągnięć
Bieżące ocenianie i półroczne ocenianie ustala się według następującej skali ocen:

1 – celujący
2 – chwalebny
3 – dobry
4 – dostateczny
5 – niedostateczny

Pod koniec każdego półrocza uczeń otrzymuje świadectwo; za pierwsze półrocze można uczniowi wystawić duplikat świadectwa. Do świadectwa uczniom klas 1-5. są zapisywane stopnie cyfrą, zaś uczniom 6.-9. wyrazem.
W elektronicznym dzienniczku ucznia nie dopuszcza się stosowania przy ocenach żadnych dodatkowych znaków.

Ustala się następujące kryteria stopni klasyfikacyjnych:

stopień celujący (1) uzyskuje uczeń, który:

•    pracował systematycznie z zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu
•    wykonywał wszystkie zaległe zadania, wynikające również z jego ewentualnej absencji
•    biegle posługiwał się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy
•    wykazywał się pracą indywidualną
•    reprezentował szkołę w konkursach przedmiotowych
•    wykazywał się dużą systematycznością, zdyscyplinowaniem i pracowitością

stopień chwalebny (2) uzyskuje uczeń, który:

•    pracował systematycznie na każdej lekcji i w domu
•    opanował wiadomości umiarkowanie trudne, wykonywał wszystkie zadania zaległe
•    poprawnie stosował wiadomości, rozwiązywał (wykonywał) nietypowe zadania teoretyczne (praktyczne)
•    wykonywał zadania w terminie określonym przez nauczyciela, a także uzupełniał ewentualne braki
•    wykazywał się samodzielnością i sumiennością

stopień dobry (3) uzyskuje uczeń, który:

•    pracował w miarę systematycznie i doskonalił w sobie tę cechę
•    opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania
•    umiał zastosować wiadomości zdobyte na zajęciach w sytuacjach typowych i rozwiązywać zadania według poznanego wzorca

stopień dostateczny (4) uzyskuje uczeń, który:

•    wykazał się znajomością treści koniecznych, niezbędnych w dalszym zdobywaniu wiedzy z danego przedmiotu
•    rozwiązywał samodzielnie zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności
•    pracował systematycznie w miarę swoich możliwości

stopień niedostateczny (5) uzyskuje uczeń, który:
•    nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, a stwierdzone braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu
•    nie rozwiązywał zadań o niewielkim stopniu trudności
•    nie pracował na lekcjach i w domu

Pochwały i nagany:

1.    Dyrektor szkoły po omówieniu na Radzie Pedagogicznej może udzielić uczniowi pochwały za wyjątkowy skutek, inicjatywę szkolną lub długotrwałą pełną bardzo dobrych wyników pracę.
2.    Wychowawca klasy może udzielić uczniowi pochwały za wyjątkową inicjatywę szkolną oraz wyraźne osiągnięcia.
3.    O ile uczeń nie spełnia swoich obowiązków zawartych w regulaminie szkolnym, może otrzymać (wg stopnia wykroczenia):
•    napomnienie wychowawcy klasy
•    naganę wychowawcy klasy
•    naganę dyrektora szkoły
4.    Dyrektor szkoły lub wychowawca klasy bezzwłocznie oznajmi uczniowi oraz rodzicom (opiekunom prawnym) udzielenie i powody udzielenia pochwały lub nagany.
5.    Udzielenie pochwały i nagany zapisuje wychowawca klasy w karcie katalogowej ucznia, natomiast pochwałę dyrektora szkoły po zatwierdzeniu na Radzie Pedagogicznej wpisuje również do świadectwa w danym półroczu.

Egzaminy poprawkowe:

1.    Uczniowie klas dziewiątych oraz uczniowie, którzy w ramach danego stopnia szkoły podstawowej dotychczas nie powtarzali klasy, a na końcu drugiego półrocza uzyskali ocenę niedostateczną najwyżej z dwóch przedmiotów obowiązkowych z wyjątkiem przedmiotów wychowawczych, przystępują do egzaminów poprawkowych.

2.    Egzaminy poprawkowe muszą być wykonane najpóźniej do końca danego roku szkolnego w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.  Egzaminy odbywają się przed komisją. Niedopuszczalne jest zdawanie dwóch egzaminów w jednym dniu.

3.    Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół.

4.    Uczeń, który z poważnych przyczyn osobistych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego najpóźniej do 15.9. Do czasu zdania egzaminu uczeń warunkowo uczęszcza do następnego rocznika, ew. 9. rocznika.

5.    Uczeń, który nie zda egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do następnej klasy i powtarza klasę.

Klasyfikowanie:

1.    Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia przekraczającej 40 % czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie kształcenia.
2.    Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny przebiegający takim trybem jak egzamin poprawkowy.

 Wskazówki dla rodziców lub opiekunów prawnych

1. Rodzice lub opiekunowie powinni dopilnować, by dziecko regularnie i na czas przychodziło do szkoły.
2. Rodzice lub opiekunowie na wezwanie dyrektora szkoły lub wychowawcy klasy powinni stawić się do szkoły w celu omówienia spraw dydaktyczno-wychowawczych.
3. Powinni zawiadomić szkołę o problemach i zmianach zdrowotnych dziecka lub innych zaistniałych faktach mogących mieć wpływ na przebieg edukacji dziecka.
4. Powinni usprawiedliwić nieobecność dziecka zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie szkoły.
5. Powinni wg § 28 odst. 2 i 3 Ustawy Szkolnej podać do metryki szkolnej dane konieczne do prawidłowego przebiegu kształcenia dziecka i zapewnienia jego bezpieczeństwa oraz    informować o wszelkich zaistniałych zmianach.
6. Rodzice i opiekunowie mają prawo do uzyskania informacji na temat wyników nauczania i zachowania dziecka.
7. Powinni uczestniczyć w zebraniach szkolnych i klasowych, by zdobyć aktualne informacje o życiu szkoły i brać czynny udział w nim.
8. Powinni dopilnować, by strój dziecka był odpowiedni do zajęć lekcyjnych.

                                                                                        Regulamin wewnętrzny

Przygotowanie do lekcji

1. Uczeń przygotowuje się do każdej lekcji.
2. Uczeń po dzwonku na lekcję zajmuje swoje miejsce.
3. Wstaje, kiedy do klasy wchodzi nauczyciel lub osoba dorosła. Wstaje również przy odejściu danej osoby.
      4. Rzetelnie wykonuje zadania domowe.
5. Na początku lekcji zgłasza zapomnienia i nieprzygotowanie do lekcji.
6. Uczeń (przedstawiciel klasy) zgłasza w dyrekcji nieobecność nauczyciela w klasie po upływie 10 minut od dzwonka na lekcję.
7. Uczeń przebiera się do lekcji WF, natomiast do zajęć praktycznych według zaleceń nauczyciela.

Lekcja

1. Uczeń bierze aktywny udział w lekcji. Zgłasza się do odpowiedzi i uważa.
2. Uczeń stosuje się do poleceń nauczyciela.
3. W trakcie lekcji nie opuszcza klasy bez pozwolenia uczącego.

Opuszczenie szkoły

1. Po ostatniej lekcji nauki w szkole nauczyciel odprowadza klasę do szatni.
2. Po odejściu uczniowie nie zostawiają w szatniach żadnych rzeczy, obuwie zmienne  zostawiają w półkach na buty.
3. Uczniów korzystających ze stołówki szkolnej odprowadza do jadalni nauczyciel uczący na ostatniej lekcji.
4. Uczniów I stopnia korzystających ze stołówki szkolnej odprowadza po 4. lekcji do jadalni bądź wychowawca świetlicy szkolnej, bądź nauczyciel uczący na ostatniej lekcji, zaś po 5. lekcji  odprowadza ich nauczyciel uczący na ostatniej lekcji lub odchodzą sami – strefa piesza.
5. Po lekcjach uczniowie  mogą zostać w szkole tylko za zgodą nauczyciela.
6. Za uczniów uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne odpowiada nauczyciel prowadzący dane zajęcia.

Zachowanie w stołówce szkolnej

1. Uczniowie nie mogą odejść do stołówki szkolnej bez dozoru pedagogicznego.
2. W stołówce stoją w kolejce, nie wyprzedzając się.
3. Podczas jedzenia dbają na dotrzymywanie zasad odpowiedniego zachowania się przy stole.
4. Po zjedzeniu obiadu odnoszą talerze i sztućce do okienka.   
5. Teczki i okrycie wkładają uczniowie na czas obiadu do wyznaczonych półek.

Okolica szkoły

1. Uczniowie dbają o czystość okolicy szkoły.
2. Papierki i śmiecie wrzucają do koszy i nie niszczą zieleni.
3. Koło szkoły chodzą tylko po chodnikach, nie biegają po rabatach.

Samorząd Uczniowski ma możliwość współdecydować o życiu szkoły i załatwiać ważne sprawy uczniów.
Może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie dotyczące wszystkich spraw szkoły, w szczególności te, które dotyczą realizacji praw uczniów.

Postanowienia końcowe

Szkoła zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w trakcie roku szkolnego zmian  Regulaminu Szkolnego lub jego uzupełnień.

Rozpatrzony na Radzie Pedagogicznej 26 sierpnia 2021  

Ważny od: 1 września 2021
                                                                                                       

                  
                                          mgr Bogdan Sikora                                                                  Krzysztof Cieślar                                                                                                         
                                              dyrektor szkoły                                                przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

 • Sponsor 1
 • Sponsor 2
 • Sponsor 3
 • Sponsor 4
 • Sponsor 5
 • Sponsor 6
 • Toni mosty