• Przedszkole 01

Nasza placówka

„Każdy dzień w przedszkolu, mały krok do przodu“

 

PRZEDSZKOLE FUNKCJONUJE PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY  Z WYJĄTKIEM PRZERW USTALONYCH PRZEZ DYREKCJĘ SZKOŁY.

1.    Zadania przedszkola

 • Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i naukę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Wzbudza poczucie szacunku dla rodziny.
 • Przedszkole stwarza warunki do uczestnictwa dzieci w realizowaniu się i wypowiadaniu, w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.
 • Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
 • Przedszkole pełni funkcję doradczą wobec rodziny dziecka. Pomaga w rozpoznawaniu możliwości dziecka i podjęciu wczesnej diagnozy specjalistycznej. Informuje na bieżąco o postępach dziecka.

 

2.    Organizacja przedszkola

 • Praca wychowawczo – dydaktyczna realizowana jest na podstawie Szkolnego Programu Kształtcenia „Podróże stonogi“.
 • Nauczyciele opracowują klasowe plany pracy oparte o RVP PV, w których uwzględniają czynności organizowane z dziećmi, zabawy, wycieczki, pracę indywidualną z dzieckiem.
 • Przedszkole obecnie oferuje miejsce dla 66 dzieci w wieku od 2 do 6 lat.
 • Czynności wychowywczo-dydaktyczne realizowane są w trzech klasach całodziennych: „Stokrotki”, „Storczyki”, „Sasanki”.
 • Przedszkole czynne jest od godziny 6:00 do 16:30.
 • Dzieci należy przyprowadzać do godziny 8:00.
 • Przedszkole zapewnia zajęcia dodatkowe dla dzieci 5-6 letnich (lekcje pływania – doświadczeni instruktorzy oraz lekcje języka angielskiego).
 • Przedszkole zapewnia wyżywienie dziecka. Opłata za wyżywienie ustalana jest przez kierowniczkę kuchni.

 

3.    Ogólne zasady ppobytu dziecka w przedszkolu

 • Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w przedszkolu jest złożenie wypełnionej karty zgłoszenia oraz karty ewidencyjnej.
 • Czesne („školné“) ważne jest przez 12 miesięcy, a jego wysokość za dany rok szkolny podawana jest do wiadomości przez dyrektora szkoły do końca czerwca ( OPŁATA za przedszkole: Całodzienny pobyt – 200 Kč, Półdzienny pobyt – 150 Kč
  Dzieci, które nie uczęszczały do przedszkola ani jeden dzień w miesiącu – 100 Kč (po złożeniu prośby o zniżkę)
 • Opłaty za przedszkole należy uiszczać z góry za dany miesiąc w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.
 • Przedszkole oferuje dzieciom trzy posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek.
 • Po obiedzie dzieci korzystają z sjesty poobiedniej. Nie jest to tylko tradycyjne leżakowanie. Dzieci słuchają bajek, opowiadań, piosenek, muzyki relaksacyjnej.
 • Do przedszkola uczęszczać może jedynie dziecko zdrowe.
 • W przypadku stwierdzenia u dziecka choroby zakaźnej, rodzice zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie kierownictwa przedszkola.
 • Podczas każdej nieobecności dziecka rodzice są zobowiązani usprawiedliwić dziecko w przedszkolu (osobiście, telefonicznie, e-mailem), rodzice dzieci 5 letnich wpisują usprawiediwienie do Karty usprawiedliwień.

 

4.    Wakacje oraz święta

 • W CZASIE ŚWIĄT BOŻONARODZENIOWYCH PRZEDSZKOLE JEST NIECZYNNE, w okresie wakacji głównych przedszkole jest czynne 2 – 3 tygodnie, w okresie ferii zimowych i przerw świątecznych przedszkole funkcjonuje w zależności od czynności kuchni.

 

5.    Obowiązki rodziców

 • Stała współpraca z przedszkolem, branie czynnego udziału w zebraniach dla rodziców w celu ujednolicania oddziaływań wychowawczych między przedszkolem a domem rodzinnym.
 • Dbanie o bezpieczeństwo dzieci – ścisłe przestrzeganie zasad przyprowadzania,  odbierania i odprowadzania dzieci.
 • Zapewnianie dzieciom odpowiedniego obuwia, stroju do zajęć gimnastycznych, ubrania do pobytu w ogrodzie (spodnie, kurtka lub sweter). Ubranie musi być podpisane!
 • Przedstawianie zaświadczeń lekarskich w przypadku przebycia przez dziecko choroby zakaźnej.
 • Natychmiastowy odbiór dziecka w przypadku zgłoszenia przez nauczyciela choroby dziecka.
 • Przestrzeganie rozkładu dnia, punktualne przyprowadzanie dzieci do godziny 8:00 i odbieranie dzieci do godziny 16:30 przez rodziców lub rodzeństwo upoważnione na piśmie przez rodziców.
 • Regularne i terminowe wpłacanie należności za przedszkole: wyżywienie, czesne („školné”).

 

 

6.    Prawa rodziców

 • Rodzice otrzymują wszelkie informacje dotyczące rozwoju dziecka oraz zachowania w grupie.
 • Rodzice mają prawo pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą.
 • Rodzice mają prawo uczestniczyć w imprezach ogólnoprzedszkolnych, festynach oraz innych formach działalności przedszkola.
 • Rodzice mają prawo wyrażać swoje opinie dotyczące programów, organizacji przedszkola.

 

7.    Obowiązki dziecka

 • Dziecko w przedszkolu ma obowiązek szanowania wyposażenia przedszkola i prac innych dzieci.
 • Dziecko w przedszkolu ma obowiązek podporządkowania się obowiązującym  w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego.
 • Dziecko w przedszkolu ma obowiązek przestrzeganie zasad higieny osobistej.
 • Sponsor 1
 • Sponsor 2
 • Sponsor 3
 • Sponsor 4
 • Sponsor 5
 • Sponsor 6
 • Toni mosty