• Nowy 2
 • Nowy 3
 • Nowy 05
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Slide 14

Dyrekcja szkoły, chóry szkolne Wiolinki oraz Crescendo serdecznie zapraszają na tradycyjny Koncert Majowy pt. „Piosenka jest dobra na wszystko“, który odbędzie się 17 maja 2024 o godzinie 17.00 w sali koncertowej Parafii Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A.W. w Trzyńcu.

 

Lépe a kvalitně III
________________________
Projekt v rámci výzvy, jejímž cílem  je rozvoj mateřských a základních škol formou zjednodušených projektů u operačního programu Jan Ámos Komenský
Specifický cíl 2.2 - Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské přípravy
Specifický cíl 2.3 - Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením
Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – Projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie.
Výzva č. 02_22_002
Reg. č. projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004440
Doba realizace: leden 2023-prosinec 2024
Aktivity projektu jsou zaměřeny na:
-     pomoc škole při společném vzdělávání dětí a žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta v mateřské škole,
-    osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
-    podporu a rozvoj znalostí a dovedností dětí v MŠ, osobnostní a sociální rozvoj žáků ZŠ a jejich podporu v rozvoji znalostí a dovedností prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou děti i žáky k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti a motivují je k vzdělávání.

Projekt: Rekonstrukce první třídy

Budova, ve které se učebna nachází, je z roku 1898. Po mnoho let třída procházela pouze dílčími změnami, které jsou nyní nedostačující. Kmenová učebna tedy nesplňoval bezpečnostní, funkční a estetické parametry dnešní doby, a proto ji bylo třeba kolmpletně zrekonstruovat, aby dostála vymoženostem moderní učebny. Největším nedostatkem byla nevzhledná umakartová příčka, která rozdělovala třídu na další místnost, které slouží jako kabinety pro první stupeň. Museli jsme pořídit nové školní lavice a židle, které jsou výškově nastavitelné. Dále je potřeba zakoupit nové stínění do oken - do tvaru - závěsy. Nahradili jsme starou tabuli a dovybavili jsme učebnu multifunkčním dotykovým panelem Optoma 65´. Zrekonstruovali jsme podlahu.
Díky dotacím z Evropské unie a z Programu rozvoje venkova se nám povedlo tuto třídu plně zrekonstruovat.

Hlavní cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Jablunkovsko,z.s.

 

 

 

 

Konverzace v mateřském jazyce

„Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Podpory vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2022“.

Vyučování v podzimních měsících r. 2022 v ZŠ a MŠ S. Hadyny s polským jazykem vyučovacím v Bystřici bylo zpestřeno hodinami konverzace v polštině vedenými lektory-rodilými mluvčími z Polska. V období od září do listopadu proběhlo celkem 140 vyučovacích hodin zaměřených na konverzaci v polštině týkajících se témat z oblasti polských dějin, zeměpisných podmínek, kultury, jazykových zvyklostí a tradic Polska. Své konverzační schopnosti měli možnost rozvíjet všichni žáci školy.

 

Wsparcie edukacyjne uczniów

Inwestycja odpowiada na potrzebę wsparcia edukacji uczniów zagrożonych niepowodzeniem szkolnym w odpowiedzi na brak możliwości realizacji nauczania stacjonarnego w szkołach w czasie pandemii covid-19.

Doucovani plakat 02022022 page 001

Wyposażenie przedszkola w Bystrzycy

______________

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Program: Edukacja

Zadanie: Wsparcie bieżącej działalności Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Stanisława Hadyny z polskim językiem nauczania w Bystrzycy

W ramach kolejnego etapu odnowy wyposażenia przedszkola z polskim językiem nauczania w Bystrzycy zakupiono mebelki – krzesła i stoliki, dla dwóch oddziałów tej placówki.

Dofinansowanie:   17 622

Całkowita wartość zadnia:   21 844 zł

 

 

Rekonstrukce učebny hudební výchovy - Zpívání je lék

Budova, ve které se učebna nachází, je z roku 1898. Po mnoho let třída procházela pouze dílčími změnami, které jsou nyní nedostačující.

Učebna hudební výchovy nesplňovala bezpečnostní, funkční a estetické parametry, a proto ji bylo třeba zrekonstruovat komplexně, aby dostála vymoženostem moderní školy.

Největším problémem byly podlahy, které začaly být nebezpečné pro samotné žáky. Dále bylo třeba vybavit učebnu moderním ozvučením a novými žaluziemi kvůli lepší akustice.

Díky dotacím z Evropské unie a z Programu rozvoje venkova se nám povedlo tuto třídu plně zrekonstruovat.

projekt2
projekt3

projekt4

 

Lépe a kvalitně II

Projekt v rámci výzvy, jejímž cílem  je rozvoj mateřských a základních škol formou zjednodušených projektů – Šablony III

Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Specifický cíl 1 - Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání

Specifický cíl 5 - Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – Projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie.

Výzva č. 02_20_080

Reg. č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018282

Doba realizace: září 2020-srpen 2022

Aktivity projektu jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřské a základní škole prostřednictvím spolupráce s odborníky z praxe a na pomoc škole při společném vzdělávání dětí a žáků, a to možností personálního posílení o školního psychologa a chůvu v mateřské škole.

Logolink OP VVV hor barva cz

Škola pro život

Podpora mateřských, základních a základních uměleckých škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II

Prioritní osa: PO3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Specifický cíl 1: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ    

Specifický cíl 5: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce      

Operační program:    Výzkum, vývoj a vzdělávání
Poskytovatel dotace:    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Výzva č.  02_18_063

Reg.č.projektu:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010323

Doba realizace: září 2018 – srpen 2020

Aktivity projektu jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe. Projekt je rovněž zaměřen na pomoc škole při společném vzdělávání dětí/žáků , a to  personálním posílením o školního psychologa a chůvu v mateřské škole.

Logolink OP VVV hor barva cz

Zdravě, živě, udržitelně - MA21 v obci Bystřice

I v letošním roce realizuje obec Bystřice aktivity místní Agendy 21 (MA21) a Zdravé obce.

R. Wróbel, starosta obce Bystřice a odpovědný politik MA21, se spolu se Š. Sikorovou, koordinátorkou MA21, v lednu 2019 zúčastnili v Praze konference Národní sítě Zdravých měst, obcí a regionů České republiky s názvem Udržitelně a zdravě ve městech. Konference byla především inspirací a prezentací dobrých praktik Zdravých obcí a měst zapojených do celonárodní sítě, jejíž je obec Bystřice členem. Je jedinou obcí z území okresů Frýdek-Místek a Karviná. Na území obce Bystřice jsou již nyní pravidelně realizovány aktivity, které principy MA21 i Zdravých měst naplňují, např. Den Země, Den s IZS, Alis Run atp. A mnohé aktivity se již v této době k realizaci připravují.

V nejbližší době se uskuteční v budově MUZ-IC tzv. školní fóra obou místních základních škol. 4. 4. 2019 žáků základní školy s českým jazykem vyučovacím o den později žáků základní školy s polským jazykem vyučovacím. Cílem školních fór, které se uskuteční dle jednotného scénáře, je podnítit žáky, aby přemýšleli i o rozvoji a možnostech zlepšení v obci, měli zájem o okolí, o vyhledávání informací, fóra by v nich měla podnítit místní patriotismus vč. následné zpětné vazby od zástupců vedení obce.

Obec Bystřice v letošním roce rovněž získala spolufinancování z Moravskoslezského kraje v rámci dotačního titulu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“ na projekt s názvem "Zdravě, živě, udržitelně - MA21 v obci Bystřice", v rámci kterého se uskuteční další aktivity spojené s uplatňováním principů MA21. V dubnu se uskuteční tzv. Veřejné fórum, na kterém bude revidována realizace největších priorit dle závěrů Veřejného fóra konaného v roce 2018, stanovovány budou nové priority v jednotlivých oblastech rozvoje obce tak, jak je vnímají samotní občané. V rámci zmiňovaného projektu se ještě uskuteční v červnu 2019 aktivita s názvem Děti seniorům, senioři dětem a zářijová Konference zástupců obcí z území ORP Třinec s mottem "Dobře vedený region".

Nová venkovní učebna a záhony u základní školy  v Bystřici

Obec Bystřice získala dotaci ve výši 85 % z celkových uznatelných nákladů na akci pod názvem: „Rozvoj venkovního zázemní u PZŠ čp. 288“, Bystřice, okres Frýdek-Místek. Předmětem projektu je vybudování venkovního zázemí pro výuku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty u Základní školy a mateřské školy Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím Bystřice 366. Projekt je součástí komplexních úprav zahrady, která byla realizována ve dvou fázích. Dotačně podpořený projekt navazuje na 1. fázi úprav školní zahrady, v rámci které proběhly terénní a sadové úpravy. V rámci realizace tohoto projektu byl u budovy čp. 288 vybudován dřevěný přístřešek, byly pořízeny lavice a stoly, dále byl vybudován bylinkový záhon a 2 vyvýšené záhony pro pěstování užitkových rostlin. Rostlinný materiál do záhonů zajistí žáci ve spolupráci se školou v rámci zapojení žáků do realizace projektu. Venkovní učebna včetně záhonů je v provozu již od začátku tohoto školního roku.

  projekty venkovniucebna

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz www.sfzp.cz 

„Brenna & Bystrzyca jedna drużyna!”

Projekt pt. „Brenna & Bystrzyca jedna drużyna!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska i budżetu państwa RP w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko.  W ramach projektu 3 maja 2018 w Parku Turystyki w Brennej otwarto nowe atrakcje dla odwiedzających: kręgielnię zewnętrzną, zewnętrzne stoły do tenisa stołowego, labirynt oraz boisko do unihokeja.

Lépe a kvalitně

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

Prioritní osa: PO3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Specifický cíl 1: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
Specifický cíl 2: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Výzva č. 02_16_022  
Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002016
Doba realizace: září 2016 – srpen 2018

 

Projekt podporuje osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů a pomáhá  škole při společném vzdělávání dětí/žáků, a to personálním posílením o školního psychologa a chůvu v mateřské škole.

lepe logo

Projekt Różne oblicza Warszawy (Stolica Polski dawniej i dziś)

Projekt 4/II/2017 Różne oblicza Warszawy (Stolica Polski dawniej i dziś) dofinansował Fundusz Rozwoju Zaolzia, który działa przy Kongresie Polaków w Republice Czeskiej i Koło Macierzy Szkolnej w Bystrzycy. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny w Bystrzycy realizuje projekt od września do listopada 2017. Celem projektu jest zapoznanie uczniów z historią Warszawy, jak i z jej obecnym wyglądem. Projekt został przygotowany dla uczniów klas VIII i IX. Działania projektowe obejmują trzydniową wycieczkę do Warszawy, poprzedzoną samodzielną pracą uczniów ze specjalnie przygotowanymi kartami pracy przeznaczonymi do zdobywania wiadomości ze stron internetowych o zabytkach Warszawy. Projekt zostaje podsumowany formą trzech konkursów: konkursu plastycznego „Warszawa piórkiem i węglem“, konkursu fotograficznego „Migawki z Warszawy“ oraz konkursu wiedzowego „Co wiesz o Warszawie?“.

Screenshot 2017 09 26 08.44.58

Projekt „Pumptrack dla każdego!“

Infrastruktura powstała w ramach projektu „Pumptrack dla każdego!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska i budżetu państwa RP w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko. Projekt jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Stanowi idealne połączenie bezpiecznej zabawy i jazdy na rowerze na każdym poziomie zaawansowania. Przeznaczony jest zarówno dla profesjonalistów, pasjonatów, jak i całych rodzin.  Partnerzy projektu: Gmina Brenna i Bystrzyca.

 

eulogonorma

Projekt Aktywnie w drodze po zdrowie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska i budżetu państwa RP w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński–Těšínské Slezsko. Nadrzędną ideą całego przedsięwzięcia jest integracja polsko-czeskiego pogranicza poprzez działania związane z promowaniem aktywnego stylu życia. Za kwestie priorytetowe uznano wzmacnianie znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia.

eulogonorma

„Angličtina hrou - Enjoy Your English“

Oblast podpory: 1.1 Zlepšení podmínek pro vzdělávání
Prioritní osa: 1. Počáteční vzdělávání
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Výzva č. 56
Reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0152

Výzva  č. 56 je blíže zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů.

Digitální učební materiály vytvořené v rámci projektu EU PENÍZE ŠKOLÁM

(na požádání dostupné pro všechny pedagogy v ČR  v ředitelně školy na adrese Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )

Projekt „ETS PRO MLADÉ – CIVILIZAČNÍ PATOLOGIE“

(FMP v rámci EU – Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PL 2007-2013 -OPPS)

Nositel  projektu: ZŠ a MŠ St.Hadyny s polským jazykem vyučovacím Bystřice

Finanční rámec projektu: 9.103,22,- EUR  (85% dotace)

Zahraniční partner projektu: Obec Brenna – PL

Účastníci projektu (cílová skupina):  9. tř. PZŠ Bystřice  + 9. tř. ZŠ Bystřice + žáci Gimnazjum Brenna =  60 žáků + 6 osob ped. doprovod, celkem 66 osob

Projekt "K PRAMENŮM – DO ŹRÓDEŁ"

Projekt řeší problematiku životního prostředí z pohledu biotopů rostlinstva,živočišstva a způsobu hospodaření v lokalitě Suchý v katastru Obce Bystřice. Lokalita Suchý na úseku od prameniště stejnojmenného potoka až po místo soutoku s řekou Hluchovou nabízí oblast specifických biotopů živočišstva a rostlinstva s mnoha zajímavými pozůstalostmi původní hospodářské činnosti člověka v krajině, např. akumulační jímky, kameninové zídky a valy. Jedinečnost krajiny dotváří výskyt mnoha pramenišť lesních tůní a potůčků. Výše uvedený přírodní potenciál krajiny nebyl dosud podrobně popsán a zaznamenán. S ohledem na postupující přirozenou devastaci reliktů lesní, zemědělské a hospodářské činnosti člověka je urgentní potřeba toto zachytit formou výukových materiálů s fotodokumentací pro mládež a formou zpracování filmového záznamu pro veřejnost.

nadace

nadacehyunday

loga

 • Sponsor 1
 • Sponsor 2
 • Sponsor 3
 • Sponsor 4
 • Sponsor 5
 • Sponsor 6
 • Toni mosty