• Nowy 2
 • Nowy 3
 • Nowy 05
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Slide 14

 

Konverzace v mateřském jazyce

„Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Podpory vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2022“.

Vyučování v podzimních měsících r. 2022 v ZŠ a MŠ S. Hadyny s polským jazykem vyučovacím v Bystřici bylo zpestřeno hodinami konverzace v polštině vedenými lektory-rodilými mluvčími z Polska. V období od září do listopadu proběhlo celkem 140 vyučovacích hodin zaměřených na konverzaci v polštině týkajících se témat z oblasti polských dějin, zeměpisných podmínek, kultury, jazykových zvyklostí a tradic Polska. Své konverzační schopnosti měli možnost rozvíjet všichni žáci školy.

 

Wsparcie edukacyjne uczniów

Inwestycja odpowiada na potrzebę wsparcia edukacji uczniów zagrożonych niepowodzeniem szkolnym w odpowiedzi na brak możliwości realizacji nauczania stacjonarnego w szkołach w czasie pandemii covid-19.

Doucovani plakat 02022022 page 001

Wyposażenie przedszkola w Bystrzycy

______________

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Program: Edukacja

Zadanie: Wsparcie bieżącej działalności Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Stanisława Hadyny z polskim językiem nauczania w Bystrzycy

W ramach kolejnego etapu odnowy wyposażenia przedszkola z polskim językiem nauczania w Bystrzycy zakupiono mebelki – krzesła i stoliki, dla dwóch oddziałów tej placówki.

Dofinansowanie:   17 622

Całkowita wartość zadnia:   21 844 zł

 

 

Rekonstrukce učebny hudební výchovy - Zpívání je lék

Budova, ve které se učebna nachází, je z roku 1898. Po mnoho let třída procházela pouze dílčími změnami, které jsou nyní nedostačující.

Učebna hudební výchovy nesplňovala bezpečnostní, funkční a estetické parametry, a proto ji bylo třeba zrekonstruovat komplexně, aby dostála vymoženostem moderní školy.

Největším problémem byly podlahy, které začaly být nebezpečné pro samotné žáky. Dále bylo třeba vybavit učebnu moderním ozvučením a novými žaluziemi kvůli lepší akustice.

Díky dotacím z Evropské unie a z Programu rozvoje venkova se nám povedlo tuto třídu plně zrekonstruovat.

projekt2
projekt3

projekt4

 

Lépe a kvalitně II

Projekt v rámci výzvy, jejímž cílem  je rozvoj mateřských a základních škol formou zjednodušených projektů – Šablony III

Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Specifický cíl 1 - Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání

Specifický cíl 5 - Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – Projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie.

Výzva č. 02_20_080

Reg. č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018282

Doba realizace: září 2020-srpen 2022

Aktivity projektu jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřské a základní škole prostřednictvím spolupráce s odborníky z praxe a na pomoc škole při společném vzdělávání dětí a žáků, a to možností personálního posílení o školního psychologa a chůvu v mateřské škole.

Logolink OP VVV hor barva cz

Škola pro život

Podpora mateřských, základních a základních uměleckých škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II

Prioritní osa: PO3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Specifický cíl 1: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ    

Specifický cíl 5: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce      

Operační program:    Výzkum, vývoj a vzdělávání
Poskytovatel dotace:    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Výzva č.  02_18_063

Reg.č.projektu:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010323

Doba realizace: září 2018 – srpen 2020

Aktivity projektu jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe. Projekt je rovněž zaměřen na pomoc škole při společném vzdělávání dětí/žáků , a to  personálním posílením o školního psychologa a chůvu v mateřské škole.

Logolink OP VVV hor barva cz

Zdravě, živě, udržitelně - MA21 v obci Bystřice

I v letošním roce realizuje obec Bystřice aktivity místní Agendy 21 (MA21) a Zdravé obce.

R. Wróbel, starosta obce Bystřice a odpovědný politik MA21, se spolu se Š. Sikorovou, koordinátorkou MA21, v lednu 2019 zúčastnili v Praze konference Národní sítě Zdravých měst, obcí a regionů České republiky s názvem Udržitelně a zdravě ve městech. Konference byla především inspirací a prezentací dobrých praktik Zdravých obcí a měst zapojených do celonárodní sítě, jejíž je obec Bystřice členem. Je jedinou obcí z území okresů Frýdek-Místek a Karviná. Na území obce Bystřice jsou již nyní pravidelně realizovány aktivity, které principy MA21 i Zdravých měst naplňují, např. Den Země, Den s IZS, Alis Run atp. A mnohé aktivity se již v této době k realizaci připravují.

V nejbližší době se uskuteční v budově MUZ-IC tzv. školní fóra obou místních základních škol. 4. 4. 2019 žáků základní školy s českým jazykem vyučovacím o den později žáků základní školy s polským jazykem vyučovacím. Cílem školních fór, které se uskuteční dle jednotného scénáře, je podnítit žáky, aby přemýšleli i o rozvoji a možnostech zlepšení v obci, měli zájem o okolí, o vyhledávání informací, fóra by v nich měla podnítit místní patriotismus vč. následné zpětné vazby od zástupců vedení obce.

Obec Bystřice v letošním roce rovněž získala spolufinancování z Moravskoslezského kraje v rámci dotačního titulu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“ na projekt s názvem "Zdravě, živě, udržitelně - MA21 v obci Bystřice", v rámci kterého se uskuteční další aktivity spojené s uplatňováním principů MA21. V dubnu se uskuteční tzv. Veřejné fórum, na kterém bude revidována realizace největších priorit dle závěrů Veřejného fóra konaného v roce 2018, stanovovány budou nové priority v jednotlivých oblastech rozvoje obce tak, jak je vnímají samotní občané. V rámci zmiňovaného projektu se ještě uskuteční v červnu 2019 aktivita s názvem Děti seniorům, senioři dětem a zářijová Konference zástupců obcí z území ORP Třinec s mottem "Dobře vedený region".

Nová venkovní učebna a záhony u základní školy  v Bystřici

Obec Bystřice získala dotaci ve výši 85 % z celkových uznatelných nákladů na akci pod názvem: „Rozvoj venkovního zázemní u PZŠ čp. 288“, Bystřice, okres Frýdek-Místek. Předmětem projektu je vybudování venkovního zázemí pro výuku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty u Základní školy a mateřské školy Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím Bystřice 366. Projekt je součástí komplexních úprav zahrady, která byla realizována ve dvou fázích. Dotačně podpořený projekt navazuje na 1. fázi úprav školní zahrady, v rámci které proběhly terénní a sadové úpravy. V rámci realizace tohoto projektu byl u budovy čp. 288 vybudován dřevěný přístřešek, byly pořízeny lavice a stoly, dále byl vybudován bylinkový záhon a 2 vyvýšené záhony pro pěstování užitkových rostlin. Rostlinný materiál do záhonů zajistí žáci ve spolupráci se školou v rámci zapojení žáků do realizace projektu. Venkovní učebna včetně záhonů je v provozu již od začátku tohoto školního roku.

  projekty venkovniucebna

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz www.sfzp.cz 

„Brenna & Bystrzyca jedna drużyna!”

Projekt pt. „Brenna & Bystrzyca jedna drużyna!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska i budżetu państwa RP w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko.  W ramach projektu 3 maja 2018 w Parku Turystyki w Brennej otwarto nowe atrakcje dla odwiedzających: kręgielnię zewnętrzną, zewnętrzne stoły do tenisa stołowego, labirynt oraz boisko do unihokeja.

Lépe a kvalitně

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

Prioritní osa: PO3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Specifický cíl 1: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
Specifický cíl 2: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Výzva č. 02_16_022  
Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002016
Doba realizace: září 2016 – srpen 2018

 

Projekt podporuje osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů a pomáhá  škole při společném vzdělávání dětí/žáků, a to personálním posílením o školního psychologa a chůvu v mateřské škole.

lepe logo

Projekt Różne oblicza Warszawy (Stolica Polski dawniej i dziś)

Projekt 4/II/2017 Różne oblicza Warszawy (Stolica Polski dawniej i dziś) dofinansował Fundusz Rozwoju Zaolzia, który działa przy Kongresie Polaków w Republice Czeskiej i Koło Macierzy Szkolnej w Bystrzycy. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny w Bystrzycy realizuje projekt od września do listopada 2017. Celem projektu jest zapoznanie uczniów z historią Warszawy, jak i z jej obecnym wyglądem. Projekt został przygotowany dla uczniów klas VIII i IX. Działania projektowe obejmują trzydniową wycieczkę do Warszawy, poprzedzoną samodzielną pracą uczniów ze specjalnie przygotowanymi kartami pracy przeznaczonymi do zdobywania wiadomości ze stron internetowych o zabytkach Warszawy. Projekt zostaje podsumowany formą trzech konkursów: konkursu plastycznego „Warszawa piórkiem i węglem“, konkursu fotograficznego „Migawki z Warszawy“ oraz konkursu wiedzowego „Co wiesz o Warszawie?“.

Screenshot 2017 09 26 08.44.58

Projekt „Pumptrack dla każdego!“

Infrastruktura powstała w ramach projektu „Pumptrack dla każdego!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska i budżetu państwa RP w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko. Projekt jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Stanowi idealne połączenie bezpiecznej zabawy i jazdy na rowerze na każdym poziomie zaawansowania. Przeznaczony jest zarówno dla profesjonalistów, pasjonatów, jak i całych rodzin.  Partnerzy projektu: Gmina Brenna i Bystrzyca.

 

eulogonorma

Projekt Aktywnie w drodze po zdrowie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska i budżetu państwa RP w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński–Těšínské Slezsko. Nadrzędną ideą całego przedsięwzięcia jest integracja polsko-czeskiego pogranicza poprzez działania związane z promowaniem aktywnego stylu życia. Za kwestie priorytetowe uznano wzmacnianie znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia.

eulogonorma

„Angličtina hrou - Enjoy Your English“

Oblast podpory: 1.1 Zlepšení podmínek pro vzdělávání
Prioritní osa: 1. Počáteční vzdělávání
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Výzva č. 56
Reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0152

Výzva  č. 56 je blíže zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů.

Digitální učební materiály vytvořené v rámci projektu EU PENÍZE ŠKOLÁM

(na požádání dostupné pro všechny pedagogy v ČR  v ředitelně školy na adrese Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )

Projekt „ETS PRO MLADÉ – CIVILIZAČNÍ PATOLOGIE“

(FMP v rámci EU – Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PL 2007-2013 -OPPS)

Nositel  projektu: ZŠ a MŠ St.Hadyny s polským jazykem vyučovacím Bystřice

Finanční rámec projektu: 9.103,22,- EUR  (85% dotace)

Zahraniční partner projektu: Obec Brenna – PL

Účastníci projektu (cílová skupina):  9. tř. PZŠ Bystřice  + 9. tř. ZŠ Bystřice + žáci Gimnazjum Brenna =  60 žáků + 6 osob ped. doprovod, celkem 66 osob

Projekt "K PRAMENŮM – DO ŹRÓDEŁ"

Projekt řeší problematiku životního prostředí z pohledu biotopů rostlinstva,živočišstva a způsobu hospodaření v lokalitě Suchý v katastru Obce Bystřice. Lokalita Suchý na úseku od prameniště stejnojmenného potoka až po místo soutoku s řekou Hluchovou nabízí oblast specifických biotopů živočišstva a rostlinstva s mnoha zajímavými pozůstalostmi původní hospodářské činnosti člověka v krajině, např. akumulační jímky, kameninové zídky a valy. Jedinečnost krajiny dotváří výskyt mnoha pramenišť lesních tůní a potůčků. Výše uvedený přírodní potenciál krajiny nebyl dosud podrobně popsán a zaznamenán. S ohledem na postupující přirozenou devastaci reliktů lesní, zemědělské a hospodářské činnosti člověka je urgentní potřeba toto zachytit formou výukových materiálů s fotodokumentací pro mládež a formou zpracování filmového záznamu pro veřejnost.

nadace

nadacehyunday

loga

 • Sponsor 1
 • Sponsor 2
 • Sponsor 3
 • Sponsor 4
 • Sponsor 5
 • Sponsor 6
 • Toni mosty