• Nowy 2
 • Nowy 3
 • Nowy 05
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Slide 14

Dyrekcja szkoły, chóry szkolne Wiolinki oraz Crescendo serdecznie zapraszają na tradycyjny Koncert Majowy pt. „Piosenka jest dobra na wszystko“, który odbędzie się 17 maja 2024 o godzinie 17.00 w sali koncertowej Parafii Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A.W. w Trzyńcu.

 

Regulamin świetlicy szkolnej


1.    Zgłoszenie do ŚSz i wypisanie uczniów ze ŚSz należy oddać wychowawczyni świetlicy szkolnej.
O zapisaniu uczniów  do ŚSz decyduje dyrektor szkoły.
Dziecko trzeba zapisać wyłącznie 4. 9. 2023 od godz. 8. 00 do godz. 11. 00.
2.    Opłata za ŚSz wynosi 200 Kč na jeden miesiąc za dziecko i wpłacana jest wyłącznie sposobem bezgotówkowym (przelew na konto). W wypadku, że świetlica nie jest czynna przez ponad połowę dni roboczych w miesiącu, opłata  za świetlicę obniża się do 100 Kč.
3.    Rodzice oznajmią sposób i godzinę odejścia ucznia ze świetlicy. Wszystkie dane ucznia są wpisane do zgłoszenia. Każdą zmianę rodzice oznajmiają pisemnie.
4.    Świetlica jest czynna  od godz. 6. 30 - 7. 30 oraz po lekcjach od 11. 30 – 16. 30.
5.    Po skończeniu lekcji uczniowie 1. i 2. klasy przychodzą do świetlicy z wychowawczynią, uczniowie 3., 4. i  5. klasy przychodzą sami.
Uczniowie 2. - 5. klasy przychodzą  do świetlicy sami w dniach, kiedy mają 5 i więcej lekcji.  
Do kółek zainteresowań uczniowie odchodzą sami.
6.    Z kółek pozaszkolnych uczeń do ŚSz nie wraca!!
7.    Rodzic lub opiekun prawny musi odebrać dziecko ze świetlicy szkolnej do godz.16. 30. W razie niepodjęcia ucznia do godz. 16. 30 wychowawczyni stara się telefonicznie połączyć z rodzicami lub opiekunami prawnymi ucznia i ustali sposób odebrania ucznia. Sankcja za późne odebranie ucznia ze świetlicy szkolnej po godz. 16. 30 wynosi  100 Kč za każdych 15 minut. Nieuiszczenie danej kwoty do 3 dni jest powodem do wypisania ucznia ze ŚSz.
8.    Zwolnienie ze zajęć  jest możliwe tylko na podstawie pisemnego usprawiedliwienia. Nie można zwalniać dziecka telefonicznie lub SMS-em!
9.    Telefon służbowy w świetlicy nie służy do załatwiania prywatnych spraw rodziców z dziećmi i jest czynny od godz. 15. 00.
10.    Uczniowie 1. klasy nie odrabiają w świetlicy zadań domowych. Reszta uczniów ma możliwość odrabiania lekcji po godzinie 15. 00.
11.    Do ŚSz uczniowie przynoszą swaczynkę i napój oraz podpisane zmienne obuwie. Ze względu na bezpieczeństwo dziecka klapki są niedopuszczalne.
12.    Do pomieszczeń świetlicy szkolnej rodzice i osoby obce nie wchodzą.
13.    Wychowawczyni nie ponosi odpowiedzialności za ubrania i rzeczy osobiste ucznia (telefony, tablety itp.)  za przyjście dziecka do kółka zainteresowań i na zajęcia pozalekcyjne oraz odejście z nich.
14.    Uczeń bez pozwolenia wychowawczyni nie opuszcza świetlicy. Za ucznia, który był w  szkole i nie przyszedł do świetlicy, wychowawczyni nie odpowiada. Uczniowie kierują się poleceniami wychowawczyń, regulaminem szkolnym i regulaminem ŚSz. Uczeń, który nie respektuje regulaminu:
1. Otrzymuje naganę wychowawczyni świetlicy szkolnej.
2. Otrzymuje naganę dyrektora.
3. Jest wypisany ze świetlicy szkolnej.
15.    Zachowanie i praca ucznia w świetlicy szkolnej są oceniane wg regulaminu szkolnego.
16.     Rodzice uiszczają opłaty za szkody materialne wyrzᶏdzone przez dzieci w świetlicy szkolnej.
17.    W świetlicy obowiązuje całkowity zakaz używania sprzętu elektronicznego.
18.    Uczniowie klasy 1. nie będą mogli odwiedzać biblioteki w czasie pobytu w ŚSz. Zaś uczniowie klas wyższych (2. – 5.) mogą korzystać z biblioteki tylko za pisemnym zezwoleniem rodzica.

 • Sponsor 1
 • Sponsor 2
 • Sponsor 3
 • Sponsor 4
 • Sponsor 5
 • Sponsor 6
 • Toni mosty